EN Kontakt

Meranie teploty zamestnancov a návštevníkov na pracoviskách

Môže zamestnávateľ požadovať, aby návštevníci alebo zamestnanci poskytli konkrétne zdravotné informácie v kontexte COVID-19? Zamestnávateľ by mal vyžadovať zdravotné informácie iba v rozsahu, v akom to vnútroštátne právne predpisy povoľujú. Uplatňovanie zásady primeranosti a minimalizácie údajov je tu obzvlášť dôležité. 

Odporúčame zamestnávateľom: 

  • definovať právny základ spracúvania 
  • upraviť Zoznam spracovateľských operácií 
  • informovať zamestnancov o spracúvaní osobných údajov 
  • definovať lehotu uchovávania 
  • primerane zabezpečiť ochranu osobných údajov 

Niet pochýb o tom, že spracúvanie údajov o teplote fyzickej osoby (údaj o zdraví) spadá pod článok 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Okrem bežného právneho základu v článku 6 nariadenia teda musí prevádzkovateľ preukázať, že existuje aj výnimka podľa článku 9 odseku 2 nariadenia. Úrad sa domnieva, že v tomto prípade by sa mohol aplikovať čl. 9 ods. 2 pís. i) nariadenia: 

…spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo; 

Úradu je z verejne dostupných zdrojov známe len jedno opatrenie v tejto problematike, a to: 

Uznesenie vlády SR č. 174 z 27. marca 2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky 

Bod a.5 – Vláda SR ukladá hlavnému hygienikovi SR: 

vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30. marca 2020 merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty

Následne na základe uvedeného uznesenia vlády  bolo vydané usmernenie: 

Ako postupovať pri meraní telesnej teploty apri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do nemocníc ado priemyselných podnikov, ktoré nájdete v tomto linku

Dávame do pozornosti časť usmernenia:  

O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska. 

Prevádzkovateľ musí zvážiť, či spadá pod okruh subjektov, na ktoré sa tieto národné opatrenia vzťahujú. 

Do pozornosti taktiež dávame Stanovisko predsedníčky Výboru k Dohovoru 108 Rady Európy a Komisára pre ochranu osobných údajov Rady Európy k osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19: 

Za daných okolností zamestnávatelia budú možno musieť spracúvať osobné alebo citlivé údaje, ktoré zvyčajne nespracúvajú (napríklad údaje týkajúce sa zdravia); preto by sa malo pripomenúť, že by pri tom mali rešpektovať zásady nevyhnutnosti, proporcionality a zodpovednosti a mali by sa tiež riadiť zásadami tak, aby minimalizovali akékoľvek riziká, ktoré by takéto spracúvanie mohlo predstavovať pre práva zamestnancov a základné slobody, najmä ich práva súkromia, ako je rozpracované v odporúčaní CM / Rec (2015) 5 o spracúvaní osobných údajov v kontexte zamestnania. Zamestnávatelia by predovšetkým nemali spracúvať osobné údaje nad rámec toho, čo je potrebné na identifikáciu potenciálne exponovaných zamestnancov. 

celé stanovisko k dispozícii tu: 

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme zdôrazniť, že prevádzkovateľ by mal zvážiť použitie čo najmenej invazívnych prostriedkov podľa zásady proporcionality a tiež by mal dbať na ochranu súkromia dotknutých osôb. Opatrenia mali trvať najviac do skončenia výnimočnej situácie.


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.