EN Kontakt

Konferencia QuBit 2019

Kon­fe­ren­cia Qu­Bit sa ve­nuje prob­le­ma­tike ky­bernetickej bez­peč­nosti. Ponúka možnosť stretnúť sa s profesionálmi z oblasti IT bezpečnosti, nadviazať nové a oživiť existujúce kontakty na populárnych QuBit networkingoch, zúčastniť sa na praktickom celodennom tréningu a môžete sa tešiť aj na aktuálne témy v podaní uznávaných rečníkov z celého sveta. Nosnými témami tohtoročnej konferencie budú témy dve paralelne línie cyber a management track. Každý účastník tak získa možnosť výberu rečníka a témy podľa preferencií. Diskutovať o týchto témach budú delegáti nielen z Európy, USA a iných krajín.

Po­čas kon­fe­ren­cie sa pred­staví nie­koľko vý­znam­ných od­bor­ní­kov a osob­ností z prob­le­ma­tiky. Spo­me­dzi trid­sia­tich spe­ak­rov spo­meňme na­prí­klad Arthura Keletiho, významného futurológa v oblasti kybernetickej bezpečnosti, Pavol Draxler spoluzakladateľ Binary Confidence alebo David Hitchcock, špeciálny agent FBI.

Zá­u­jem o dané témy v mi­nu­losti pri­lá­kal po­zor­nosť nie­len od­bor­ní­kov z IT,  ale aj z ob­lasti práva, psy­cho­ló­gie, fi­nanč­níc­tva a iných. Kon­fe­ren­cia nie je ur­čená len od­bor­ní­kom v oblasti ky­ber-bez­peč­nosti, ale tiež vlád­nym exper­tom, aka­de­mi­kom či štu­den­tom. Aj preto je súčasťou konferencie jednodňový workshop, počas ktorého majú registrovaní účastníci možnosť získať reálne poznatky a skúsenosti z rôznych oblastí kybernetickej bezpečnosti.

Spoločnosť EMM bude na tohtoročnom QuBit 2019 strieborným partnerom. Okrem štandardných aktivít, akými sú účasť v panelovej diskusií a prezentácie prostredníctvom konferenčného stánku, sme sa rozhodli pripraviť praktický workshop, ktorý sa bude konať deň pred konferenciou. Počas praktického školenia poskytneme účastníkom komplexný a praktický pohľad na riadeniu bezpečnosti v organizácií. Našim cieľom je poskytnúť účastníkom možnosť vyskúšať a otestovať technológiu SIEM, počnúc implementáciou, konfiguráciou až po detailné nastavenie tejto technológie.

SECURITY INFORMATION & EVENT MANAGEMENT (SIEM) WORKSHOP

REGISTRÁCIA


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.