EN Kontakt

Patrí vaša firma medzi tie, ktoré sa musia kvôli zákonu o kyberbezpečnosti prihlásiť na NBÚ?

Nový zákon o kybernetickej bezpečnosti vstúpil na Slovensku do platnosti začiatkom marca tohto roka, účinný je od 1. apríla. Legislatíva, ktorá je z väčšej časti transponovaná z nariadení a odporúčaní Bruselu, teraz vyžaduje, aby sa vybrané firmy a verejné organizácie registrovali na Národnom bezpečnostnom úrade do 1. októbra.

Prudký nárast používania informačných a komunikačných technológií významným spôsobom ovplyvňuje vývoj spoločnosti. Informačné a komunikačné technológie rozširujú možnosti komunikácie geograficky vzdialených subjektov z rôznych oblastí spoločnosti, ekonomiky a hospodárstva. Tak ako narastá počet používateľov informačných technológií, narastá aj závislosť na týchto technológiách a takto spôsobuje ich vyššiu zraniteľnosť narastajúcim počtom hrozieb.

Veľká škála možností zneužitia a poškodenia elektronických informačných, komunikačných a riadiacich systémov s následkom negatívneho ovplyvnenia spoločenských a hospodárskych procesov v medzinárodnom kybernetickom priestore zaraďuje kybernetické hrozby medzi potenciálne závažné globálne hrozby, ako sú medzinárodný terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia a podobne. Dôležité technologické, riadiace, komunikačné a bezpečnostné systémy, ktorých nefunkčnosť, alebo chybná funkčnosť by mala závažný dopad na fungovanie štátu, sú ohrozené novými formami útokov.

Z týchto dôvodov Slovenská republika v súlade so schválenou Koncepciou kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky a Akčným plánom realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020, schválila 30. januára 2018 zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čím do národného právneho poriadku transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení ustanovuje Vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z. z.

Zákonnú povinnosť registrácie do konca septembra majú teda stovky právnických a fyzických osoby, ktoré poskytujú digitálnu službu, zamestnávajú aspoň 50 zamestnancov a majú ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 miliónov eur. Týka sa to najmä bánk, poisťovní, telekomunikačných spoločnosti, energetické podniky, ale aj zdravotnícke zariadenia vrátane nemocníc a súkromných kliník. Rastislav Janota, riaditeľ národnej jednotky SK-CERT sa preportál euractiv.sk vyjadril nasledovne: „Snahou zákona o kybernetickej bezpečnosti je dosiahnuť, aby sa vybrané subjekty, ktoré poskytujú dôležité služby pre širokú skupinu obyvateľstva, správali zodpovedne a chránili seba i svojich zákazníkov – a tým aj spoločnosť – pred rastúcimi kybernetickými rizikami.“

V prípade, že Vaša spoločnosť potrebuje s touto problematikou poradiť, sme tu pre Vás. Naša spoločnosť poskytuje komplexné portfólio služieb, ktoré súvisia s implementáciou opatrení, ktoré ustanovuje Vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z. z.

Zistite o našich službách viac


Clouds
chránime Vaše hodnoty

Aktuality

Contact
Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti

Na mape

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo v prípade potreby produktovej podpory kontaktujte nás prosím cez tento formulár.